Reglament General Vehicles. Canvis: baixa temporal i definitiva, baixes per exportació i vehicles declarats sinistre total (Reial Decret 265/2021)


Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE 14/04/2021) -clicant al damunt de la norma la podreu consultar-..En la seva Disposició final primera modifica determinats aspectes del Reglament General de Vehicles (Reial Decret 2822/1998).

Entrada en vigor

Tot i que és des del 15/04/2021, les administracions -com és el cas de la  DGT- disposa d’un any (és a dir fins al 15/04/2022) per adaptar els seus procediments, autoritzacions i documents de trasllat.

Voluntat del legislador de sanejar el parc mòbil

Aquesta mesura s'orienta a sanejar el parc mòbil, eliminant vehicles d’una situació anòmala i contenir la tenpència de creixement del parc i la seva mitjana d'edat. Faci clic aquí en aquest informe de 5 pàgines, a les pàgines 3 i 4 surten aquestes dos dades

BAIXA TEMPORAL VOLUNTÀRIA: límit temporal de 1 any prorrogable 

La baixa temporal voluntària (no en el cas de baixa per robatori) tindrà una durada de 1 any des de la sol·licitud, prorrogable successivament si el titular del vehicle manifesta la seva voluntat de mantenir el vehicle fora de la circulació.

La pròrroga s’ha de demanar com a màxim fins 2 mesos abans de la finalització de la baixa temporal.

DGT: baixa definitiva d’ofici de vehicles sense ITV i assegurança els darrers 10 anys 

La DGT podrà donar de baixa definitiva d’ofici aquells vehicles dels quals presumeixi que no existeixen o no circulen per no haver superat una ITV i no tenir assegurança en els darrers 10 anys.

Si a posteriori el vehicle compleix les condicions (ITV i assegurança) per poder circular es podrà rehabilitar.

BAIXA PER TRASLLAT A UN ALTRE PAÍS O EXPORTACIÓ: límit temporal per a la sortida i haver passat ITV 

Quan es vulgui exportar un vehicle, la sortida efectiva del vehicle del país s’haurà de realitzar en el termini màxim de 3 mesos des de la sol·licitud de la baixa definitiva a Tràfic per trasllat a un altre país.

Transcorregut l’anterior termini, si la DGT constata que el vehicle continua circulant a Espanya, es rehabilitarà d’ofici. 

A més, i amb la finalitat de justificar que no es tracta d’un residu, caldrà acreditar que el vehicle ha superat una ITV en els 30 dies anteriors a la sol·licitud de baixa, en els següents casos:

Vehicle amb antiguitat superior a 4 anys des de la primera matriculació.

Vehicles que per un accident o una altra causa, hagin patit una dany important que pugui afectar algun element de seguretat.

VEHICLES DECLARATS SINISTRE TOTAL PER UNA ASSEGURADORA: caldrà passar ITV 

Els vehicles que hagin estat declarats sinistre total per una asseguradora, després d’un accident o una altra causa, quan hagi patit un dany important que pugui afectar algun element de seguretat, per poder-los transferir (canviar de nom) o per renovar o demanar un duplicat del permís de circulació caldrà acreditar haver superar una ITV amb data posterior a la declaració de sinistre total.

2017 Gremi del Motor de Barcelona i província

c/ Gran de Gràcia nº 69 E/sol. 08012 Barcelona

Tel: 93.415.06.95 - Fax: 93.415.19.76