Avís legal


CATALÀ - ESPAÑOL
 
AVIS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.   CONDICIONS D’ÚS

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GREMI DEL MOTOR, l’informa que és titular dels llocs web: www.gremidelmotor.org D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, GREMI DEL MOTOR, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és GREMI DEL MOTOR amb CIF: G08517120 i Registre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Dipòsit Número:  770800342 i domicili social: CL GRAN DE GRÀCIA, 69, ENTRESÒL. Codi Postal: 08012. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: gremi@gremidelmotor.org 

 

 

2.   USUARI  I REGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per, accés a i ús dels llocs web de GREMI DEL MOTOR atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de GREMI DEL MOTOR, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.


La pàgina web de GREMI DEL MOTOR proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per GREMI DEL MOTOR per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.


L’ús de la informació, serveis i dades oferts per GREMI DEL MOTOR contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

 

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

 

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

 

3.   POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

GREMI DEL MOTOR no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.


Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.


GREMI DEL MOTOR declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GREMI DEL MOTOR no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

 

GREMI DEL MOTOR no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

L'accés a la web: www.gremidelmotor.org no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

GREMI DEL MOTOR no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

4.   PUBLICITAT

 

La Web: www.gremidelmotor.org podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

GREMI DEL MOTOR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 

5.   MODIFICACIONS

 

GREMI DEL MOTOR es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

6.   RESERVA DE COOKIES

 

GREMI DEL MOTOR es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GREMI DEL MOTOR  informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.


L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de GREMI DEL MOTOR no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

 

7.   PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GREMI DEL MOTOR informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GREMI DEL MOTOR, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, GREMI DEL MOTOR, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; CL GRAN DE GRÀCIA, 69, ENTRESÒL. Codi Postal: 08012. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.


Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

8.   PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a GREMI DEL MOTOR Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de GREMI DEL MOTOR

 

Així mateix, GREMI DEL MOTOR es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

 

 

9.   BORSA DE TEBALL

 

La web del GREMI DEL MOTOR disposa també d’un servei de Borsa de treball per tal que les empreses agremiades puguin trobar candidats a les seves ofertes.

El GREMI DEL MOTOR no emmagatzema ni utilitza les dades proporcionades lliurement pels candidats. La informació dels candidats és enviada a les empreses agremiades que han publicat una oferta de feina només en el supòsit que coincideixin els requisits generals.

 

El GREMI DEL MOTOR eximeix qualsevol responsabilitat derivada per qualsevol tractament de les dades proporcionades que es pugui donar per part de les empreses agremiades, no obstant, El GREMI DEL MOTOR informa periòdicament als seus agremiats de l’obligatorietat d’adoptar les mesures encaminades al compliment de la normativa de Protecció de Dades: https://www.gremidelmotor.org/borsa

 

  

10.       ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre l’usuari i GREMI DEL MOTOR es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i GREMI DEL MOTOR, els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.

 

AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

1. CONDICIONES DE USO

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, GREMIO DEL MOTOR, le informa que es titular de los sitios web: www.gremidelmotor.org De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, GREMIO DEL MOTOR, notifica los siguientes datos: el titular de esta página web es GREMIO DEL MOTOR con CIF:   G08517120 y Registro del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Depósito Número: 770800342 y domicilio social: CL GRAN DE GRÀCIA, 69, ENTRESUELO. Código Postal: 08012. Localidad: BARCELONA. Provincia: BARCELONA. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: gremi@gremidelmotor.org 

 

 

2. USUARIO Y REGIMEN DE RESPONSABILIDADES

 

La navegación para, acceso a y uso de los sitios web de GREMIO DEL MOTOR otorga la condición de usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página de GREMIO DEL MOTOR, todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.


La página web de GREMIO DEL MOTOR proporcionan gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario a los formularios emitidos por GREMIO DEL MOTOR para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web.


El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por GREMIO DEL MOTOR contra las disposiciones de estas condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en cualquier otro caso, puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web.

 

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

 

Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.

 

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y / o imagen, fotografías de la web .

 

 

3. POLÍTICA DE ENLACES Y AMORTIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD

 

GREMIO DEL MOTOR no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.


Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces.


GREMIO DEL MOTOR declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, GREMIO DEL MOTOR no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario debido a la navegación por Internet.

 

GREMIO DEL MOTOR no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que lleven causa de errores o desconexiones a las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

 

El acceso a la web: www.gremidelmotor.org no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañina. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos nocivos.

GREMIO DEL MOTOR no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y / o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.

 

4. PUBLICIDAD

 

La Web: www.gremidelmotor.org podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurar que el material remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.

GREMIO DEL MOTOR no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

 

 

5. MODIFICACIONES

 

GREMIO DEL MOTOR se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin previo aviso, al contenido de sus sitios web, tanto en cuanto a los contenidos de los sitios web como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Estas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.

 

6. RESERVA DE COOKIES

 

GREMIO DEL MOTOR se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, GREMIO DEL MOTOR informa que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador y no proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.


El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado de la recepción de cookies, con la posibilidad, si así lo desea, de impedir que se instalen en su disco duro. Sin embargo, para acceder a los sitios web de GREMIO DEL MOTOR no es preceptiva la instalación de cookies.

 

El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma de comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, salvo que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, GREMIO DEL MOTOR informa a los usuarios de sus websites que los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios situados en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de GREMIO DEL MOTOR., con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, GREMIO DEL MOTOR, informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección; CL GRAN DE GRÀCIA, 69, ENTRESUELO. Código Postal: 08012. Localidad: BARCELONA. Provincia: BARCELONA, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.


Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.


De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, solicitamos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

8. PROPIEDAD INTEL· LECTUAL

 

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a GREMIO DEL MOTOR Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo,   como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.


Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de GREMIO DEL MOTOR

 

Asimismo, GREMIO DEL MOTOR se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

 

 

9. BOLSA DE TEBALL

 

La web del GREMIO DEL MOTOR dispone también de un servicio de Bolsa de trabajo para que las empresas agremiadas puedan encontrar candidatos a sus ofertas.

El GREMIO DEL MOTOR no almacena ni utiliza los datos proporcionados libremente por los candidatos. La información de los candidatos es enviada a las empresas agremiadas que han publicado una oferta de trabajo sólo en el supuesto de que coincidan los requisitos generales.

 

El GREMIO DEL MOTOR exime cualquier responsabilidad derivada por cualquier tratamiento de los datos proporcionados que se pueda dar por parte de las empresas agremiadas, no obstante, El GREMIO DEL MOTOR informa periódicamente a sus agremiados de la obligatoriedad de adoptar las medidas encaminadas al cumplimiento de la normativa de Protección de Datos: https://www.gremidelmotor.org/borsa

 

  

10. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

 

 

La relación entre el usuario y GREMIO DEL MOTOR se regirá por la normativa española vigente y serán competentes, para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y GREMIO DEL MOTOR, los juzgados o tribunales de la localidad de Barcelona.

2017 Gremi del Motor de Barcelona i província

c/ Gran de Gràcia nº 69 E/sol. 08012 Barcelona

Tel: 93.415.06.95 - Fax: 93.415.19.76