Vehicles al final de la seva vida útil: nou Reial Decret 265/2021


Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE 15/04/2021)(cliqueu al damunt de la norma per accedir-hi)

Entrada en vigor: 15/04/2021

Amb aquest Reial Decret s'incorpora la Directiva (UE) 2018/849 al dret espanyol en la millora de la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil d’una manera homogènia per part dels CAT i donar major seguretat jurídica als operadors. Amb la finalitat de millorar l’economia circular aplicada als vehicles a motor.

S'aplica al vehicle al final de la seva vida útil incloent tots els components i materials que formin part d’aquest en el moment de convertir-se en residu.

No s'aplica als vehicles d'època, és a dir, els històrics o amb valor de col·leció o destinats a museus, en funcionament o desmuntats per peces.
 
Un vehicle al final de la seva vida útil es considera residu quan:
 • un CAT hagi emès el certificat de destrucció (M1, N1 i L5e) o el certificat de tractament mediambiental (resta) del vehicle, i
 • el vehicle es trobi en el CAT que ha emès l’anterior certificat. 

REUTILITZACIÓ DE PECES (peces usades)

Únicament els CAT poden extreure peces per a la seva reutilització i comercialització. 
 
MOLT IMPORTANT!!! Les peces usades han d’anar acompanyades d’un certificat  del CAT (segons model de l’annex V del Reial Decret) que acrediti que ha estat preparada per un CAT, prové de vehicles donats de baixa definitiva a la DGT i mantenen la funcionalitat i seguretat per al seu ús.
 
Els CAT no poden vendre vehicles sencers sense descontaminar, ni com a residu, ni com a producte. 

PRODUCTORS D’AUTOMÒBILS (fabricants)

Ho són els fabricants nacionals, els importadors o els adquirents professionals d’automòbils en altres estats membres de la Unió Europea.

Es manté la seva responsabilitat ampliada, és a dir, han de:

 • garantir i, en el seu cas, finançar la recollida i tractament de l’automòbil al final de la seva vida útil.

 • assumir-ne el cost o fer-se càrrec del tractament, fins i tot quan l’automòbil al final de la seva vida útil tingui valor negatiu de mercat.

 • garantir la disponibilitat d’instal·lacions de recollida a tot l’estat.

 
Podran complir amb aquesta responsabilitat ampliada de manera individual o col·lectiva celebrant acords amb altres agents econòmics (concessionaris i tallers, entre altres) integrant-los en el sistema de responsabilitat ampliada del productor.
 
Els productors d’automòbils hauran de informar al consumidor sobre els criteris de protecció del medi ambient (quant al disseny del automòbil i dels seus components de cara a la seva valorització, tractament correcte al final de la seva vida útil, reutilització, reciclatge i valorització al final de la seva vida útil, entre altres). Aquesta informació es considera informació prèvia al contracte (art. 60 del Reial Decret Legislatiu 1/2007) i ha de constar al material publicitari que s’utilitzi en la comercialització d’automòbils.

INSTAL·LACIÓ DE RECEPCIÓ

Instal·lació que representa o tingui un conveni amb un CAT, que per raó de la seva activitat econòmica es fan càrrec temporalment del vehicle al final de la seva vida útil per al posterior trasllat a un CAT, que és qui farà la descontaminació.

Concessionaris, productors de vehicles (fabricants nacionals, importadors o adquirents professionals d’automòbils d’altres estats de la unió europea), instal·lacions associades a un CAT, etc...

Requisits

A més de estar vinculat amb un CAT, via representació o via conveni (novetat***), han de complir amb els requisits tècnics de l’annex II, que no han canviat i són:
 • zona adequada al número de vehicles a emmagatzemar, amb paviment impermeable i amb instal·lacions per a la recollida de vessaments, de decantament i de separació de greixos, i
 • equips per al tractament d’aigües, incloses les pluvials, que han de ser tractades conforme a la reglamentació sanitària i mediambiental.
Sens perjudici del compliment de la normativa relativa a prevenció de riscos laborals, protecció del sòl i de l’aigua, etc..., és a dir, inclusió de l’activitat a la llicència municipal, compliment dels requisits/controls de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), si fos el cas, etc...
*** Aquesta novetat vincula a un IRC amb un CAT i reforçant el lligam IRC-CAT. Ja estem ja contacte amb les associacions representatives dels CAT per avançar en aquesta línia. 

BAIXA DEFINITIVA DEL VEHICLE: procediment.

El titular d'un vehicle que vulgui despendre's d'ell ha d’acreditar que el seu destí final és un CAT. El CAT és l’únic autoritzar per a realitzar la descontaminació i resta d’operacions de tractament del vehicle.
 
L’entrega del vehicle la podrà fer directament a un CAT o a través d’una instal·lació de recepció.
 
No pot suposar cap cost per al titular de l’automòbil, sempre que tingui, com a mínim, la carrosseria i el grup motopropulsor i no inclogui altres elements que no li pertanyin ni s’hagi fet cap desmuntatge previ de components, parts o peces.
 
Quina documentació ha d’entregar el titular del vehicle junt amb aquest?
 1. Sol·licitud de baixa definitiva del vehicle omplerta i signada, que inclourà declaració jurada que el sol·licitant té facultat de disposició sobre el vehicle
 2. Documents sobre la identitat i representació del sol·licitant (DNI, NIE...)
 3. Permís de circulació i targeta ITV o declaració jurada d’haver-los extraviat.
La baixa definitiva del vehicle al Registre de Tràfic la realitzarà el CAT, via tramitació electrònica, i emetrà el certificat de destrucció (vehicles categoria M1, N1 i L5e) o de tractament mediambiental (resta de vehicles) que lliurarà al titular del vehicle o a la instal·lació de recepció. 
Els certificats de destrucció o de tractament mediambiental emesos en altres estats membres de la Unió Europea són vàlids per tramitar la baixa definitiva a la DGT.
 
Quan el vehicle s’entregui a una instal·lació de recepció:
 • complimentar i lliurar al titular del vehicle el Certificat de Lliurament (dades del vehicle; dades el titular i, en el seu cas, del representant; dades de la instal·lació de recepció; i dades del CAT).
 • en el termini màxim de 10 dies naturals des de la recepció del vehicle haurà de lliurar-lo al CAT i lliurar al titular del vehicle el certificat de destrucció o de tractament mediambiental emès pel CAT.

Manipulació vehicles elèctrtics o híbrids

Tot i no ser aplicable als concessionaris o compravendes de vehicles ni als tallers, volem fer esment al fet que s’obliga als CAT, que els professionals que manipulin vehicles elèctrics o híbrids, especialment pel que fa a l’extracció de les bateries dels mateixos han de disposar de la qualificació necessària especificada a l’annex VI (titulació formació professional o titulació equivalent; o certificat atorgat per una ENAC o altre organisme nacional d’acreditació designat d’acord amb el Reglament (CE) 765/2008 amb el contingut que s’especifica).

2017 Gremi del Motor de Barcelona i província

c/ Gran de Gràcia nº 69 E/sol. 08012 Barcelona

Tel: 93.415.06.95 - Fax: 93.415.19.76